آموزش ریاضی پایه چهارم درراستای برنامه درسی ملی وطبق استاندارد آموزشی جدیدبا توضیح مفهومی وعمقی مسائل همراه با روش های نوین

ریاضی پایه پنجم طبق تغییرات جدید آموزشی همراه با تکرار مسائل پیش نیاز ریاضی پایه چهارم می باشد.

آموزش ریاضی پایه ششم توضیحات ومفاهیم کاربردی با روشهایی روالی جدید همراه با توضیح مسائل پیش نیاز سالهای قبل

آموزش ریاضی پایه هفتم برپایه رویکردهای مختلف حل مساله پایه ریزی شده است وسعی شده مسائل مفهومی باراهبردهای مختلف حل مساله توضیح داده شوند.

ریاضی پایه هشتم بسیار نیازمند به یادگیری دروس سال های گذشته است. با توجه به شرایط کنونی وافت شدید تحصیلی امروز دانش آموزان سعی بر این شده که مسائل از پایه مرور شود.

ریاضی پایه نهم بسیار مبحث مهم وپایه ای رادر مقدمه کنکور افراد دارد که علاوه بر آموزش عمیق مفاهیم بسیار نیازمند تمرین و تکرار وتاکید بر روش های روالی وتست زنی است که باید بسیار قدرتمند آموزش داده شود.